KOMUNIKATY

Informujemy, że uchwałą Zarządu ZKwP Oddziału w Będzinie z dnia 13.02.2024 r., na mocy Statutu ZKwP, zwołano Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału w Będzinie na dzień  

16.03.2024 na godzinę 11:00.

Miejsce: Techniczne Zakłady Naukowe, Aula Pawilonu B

ul. Emilii Zawidzkiej 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza

 

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć:

– z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,

– z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, niespełniający powyższych wymogów.

Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej, dowodu osobistego oraz dowodu opłacenia składki za rok 2024 (100zł).

UWAGA!!! Informujemy, iż nie będzie możliwości opłacenia składki członkowskiej na miejscu w dniu zebrania.

Wydawanie mandatów rozpocznie się o godzinie 9:45. Prosimy o przybycie z należytym wyprzedzeniem.

 

Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia dostępny jest do wglądu w biurze oddziału.

 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE ODDZIAŁU W BĘDZINIE:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów. 

3. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.

4. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału.

8. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Hodowlanej.

9. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów.

10. Sprawozdanie finansowe. 

11. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. 

12. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego. 

13. Dyskusja nad sprawozdaniami. 

14. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

15. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący. 

16. Ustalenie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

17. Wybór na okres kadencji: 

- członków Zarządu Oddziału, 

- członków Komisji Rewizyjnej, 

- członków Sądu Koleżeńskiego. 

18. Wolne wnioski. 

19. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 1709116615794

 

 

 

 ZKwP-1938-bedzin.jpg